آیین گشایش دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی

چهل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی در شهر رم

روز شنبه اسفندماه 4 1397, چهل و چهارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی, با حضور 45 فارسی آموز آغاز گردید. این دوره شامل 18 ساعت آموزش است; که در سه سطح مقدماتی, متوسط, و پیشرفته (جمعا 54 ساعت آموزش); در قالب 12 جلسه آموزشی, شنبه ها, به ترتیب سطح از ساعات 9; 10.30; و 12 به مدت 1.5 ساعت ( هر جلسه); توسط مدرس فارسی زبان برگزار میگردد; و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند; در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده; و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.

اکبر قولی; Votimi kulturor, në këtë periudhë kohore; Pas nga e lumtur; و ابراز خرسندی از این شرکت های غالب, në llojin e kulturës dhe të edb پارسی, në mbledhjen e arseneve të ndryshme. زبان فارسی را برای ایشان ، در پنجره ای گشوده به چشم انداز باغ دلگشای فرهنگ و تمدن ایران تشبیه ؛ Edhe në Mishebë me një njësi qendrore të lajmeve gjithashtu, kompanitë në këtë periudhë të thellë të bashkësisë italiane; یا فرزندان ایرانیان مقیم; Tregtia e tregtisë së Iranit; و دانشجويان ایتالیایی رشته های Iranologji dhe gjuhë ادبیات فارسی; Dhe paraqesni simbolin e modës në kulturë dhe në Iran.

pjesë