کنسرت موسیقی سنتی ایرانی در شهر رم

کنسرت استاد حسین علیزاده در شهر رم

Nga 18 ditë një e enjte 27 janar 2019 (. 7 muaj më 1397) Muzikë tradicionale shqiptare me artist استاد حسین علیزاده (تار و سه تار); علی بوستان (شورانگیز); صبا علیزاده (کمانچه); Dhe Bënam Samani (Tank) në vendndodhjen "Greko" (Greqisht) Qyteti u zbatua do të bëhet.

این کنسرت با همکاری انجمن فرهنگی ایتالیایی ایرانی الفبا شهر رم; انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق; و خانه هنر ایرانیان برگزار می گردد.

 

pjesë