Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit

Miratuar në 1980 - Rishikuar në 1989

PJESA E Dymbëdhjetë - Radio-Televizioni

Neni 175

Liria e fjalës dhe mendimit duhet të garantohet në Radio-Televizionin e Republikës Islamike të Iranit, në përputhje me parimet Islame dhe interesat e vendit. Emërimi dhe largimi i Presidentit të Radio-Televizionit të Republikës Islamike të Iranit është përgjegjësi e Udhëheqësit Suprem. Një këshill i përbërë nga përfaqësues të Presidentit të Republikës, Presidentit të Organit Gjyqësor dhe Asamblesë Islamike45 do të mbikëqyrë veprimtaritë e Radio-Televizionit. Ligji përcakton metodat e menaxhimit dhe mbikëqyrjes së kësaj veprimtarie.


pjesë
Pa kategorizuar