Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit

Aprovuar në 1980 - Rishikuar në 1989

PJESA TWELFTH - Radio-Televizioni

Neni 175

Radio-Televizioni i Republikës Islamike të Iranit duhet të garantohet liria e fjalës dhe mendimit, në përputhje me parimet islame dhe interesat e vendit. Emërimi dhe shkarkimi i Presidentit të Radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit është përgjegjësi e Liderit Suprem. Një bord i përbërë nga përfaqësues të Presidentit të Republikës, Kryetarit të organit gjyqësor dhe Islamica45 Kuvendit do të mbikëqyrë aktivitetet e ligjit Radio-Televisione.La përcakton metodat e menaxhimit dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të tilla.


pjesë