Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit

Miratuar në 1980 - Rishikuar në 1989

PJESA E DYT - Gjuha, shkrimi, kalendari, flamuri

 

Neni 15

Gjuha zyrtare dhe shkrimi i popullit të Iranit është Farsi10. Korrespondenca shtetërore, dokumentet dhe tekstet zyrtare dhe tekstet duhet të jetë e shkruar në atë gjuhë: megjithatë përdorimi i gjuhëve lokale ose fisnore lejohet tjetër për Farsi, në shtyp dhe në media të tjera masive, dhe është e lejuar mësimi i literaturës përkatëse në shkolla.

Neni 16

Që Arabic është gjuha e Kuranit, shkenca dhe islame mësimet, dhe që letërsia Persian ndikohet tërësisht nga atë gjuhë, mësimi i tij duhet të jepet në të gjitha klasat dhe në të gjitha fushat e studimit deri në fund të shkollën fillore deri në fund të shkollës së mesme.

Neni 17

Vitet e kalendarit zyrtar të vendit janë llogaritur nga emigrimi i Profetit nga Mecca11. Të dy kalendari diellor dhe kalendari hënor janë të lejuara12, megjithatë zyrat shtetërore do të përdorin kalendarin diellor. Festën zyrtare publike të javës është e premte.

Neni 18

flamuri zyrtar i Iranit është e gjelbër, të bardhë dhe të kuqe embossed me emblemën e Republikës Islamike dhe fjala "Allah'u Ekber" 13.


pjesë
Pa kategorizuar