Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit

Miratuar në 1980 - Rishikuar në 1989

PJESA E SHTAT - Këshillat

 

Neni 100

Në mënyrë që të arrihet zbatimi i shpejtë i programeve sociale, ekonomike, të zhvillimit, shëndetësisë, kulturës, arsimit dhe programeve të tjera të ndihmës, me bashkëpunimin e njerëzve dhe duke marrë parasysh veçanërisht nevojat lokale, administrata e secilit fshat, rrethi rurale, elektorati, qyteti, krahina dhe rajoni do të menaxhohet nën mbikëqyrjen e një këshilli (përkatësisht të fshatit, rrethit, qytetit, provincës, rajonit), anëtarët e të cilit do të zgjidhen nga popullata lokale31 . Kërkesat e zgjedhësve dhe kandidatëve, siç janë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre, procedurat zgjedhore, procedurat për zbatimin e ushtrimit të mbikëqyrjes nga këto Këshilla dhe struktura hierarkike rrjedhëse do të përcaktohen me ligj, në përputhje me parimet e unitetit kombëtar dhe integriteti territorial i Republikës Islamike të Iranit, besnikëria ndaj qeverisë qendrore dhe besnikëria ndaj urdhrit të Republikës Islamike të Iranit.

Neni 101

Për të parandaluar diskriminimin dhe paragjykimet, dhe për të inkurajuar bashkëpunimin në zhvillimin e programeve të ndihmës dhe zhvillimit rajonal dhe për të siguruar mbikëqyrjen e duhur të zbatimit të koordinuar të këtyre programeve, do të themelohet Këshilli i Lartë i Rajoneve, i përbërë nga e Përfaqësuesve të Këshillave të Qarqeve. Formalitetet përkatëse të kushtetutës dhe funksionet e Këshillit të Lartë do të përcaktohen me një ligj të veçantë. 

Neni 102

Këshilli i Lartë i Rajoneve të drejtë, si pjesë e detyrave dhe përgjegjësive të tij, për të paraqitur dhe të paraqesë për islame drejtpërdrejt ose nëpërmjet faturave të qeverisë, të cilat duhet të merren parasysh nga Kuvendi.

Neni 103

Guvernatorët e rajoneve, provincave, rrethe, dhe autoriteteve të tjera të emëruar nga qeveria qendrore janë të detyruar të respektojnë vendimet e këshillave lokale brenda kufijve të kompetencave të këtij të fundit.

Neni 104

Për të garantuar parimin islam të drejtësisë dhe për të siguruar bashkëpunim të përbashkët në përgatitjen e programeve që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik në sektorët e prodhimit, industrisë dhe bujqësisë, do të themelohet Këshilli i përbërë nga përfaqësues të punëtorëve, fshatarëve. e menaxherëve dhe punëtorëve të tjerë; Në fushën e arsimit, administratës dhe shërbimeve të tjera, do të themelohen këshillat e përbërë nga përfaqësues të punonjësve. Rregullat për themelimin e këshillave të tilla, si dhe detyrat dhe prerogativat e tyre, do të përcaktohen me ligje të veçanta.

Neni 105

Vendimet e miratuara nga Këshilla nuk duhet të bien ndesh me parimet islame dhe me ligjet e vendit.

Neni 106

Shpërndarja e Këshillit është e ndaluar, përveç rasteve kur ato vërtetojnë mos përmbushjen e detyrave të përcaktuara me ligj. Parashtrimi për të verifikuar vendimet e Këshillit dhe për të kodifikuar procedurat për shpërbërjen ose rikonstituimin e tyre, do të përcaktohet me një ligj të veçantë. Në rast të kontestit në lidhje me shpërbërjen e saj, secila Këshilli ka të drejtë të aplikojë në gjykatën kompetente, dhe Gjykata ka për detyrë për të sunduar me kërkesën e Këshillit në mënyrë të përshpejtuar.


pjesë
Pa kategorizuar