Chahar Mahal Bakhtiari
CHAHAR MAHAL DHE BAKHTIYARI
Rajoni i Chahar Mahal dhe Bakhtiyari ndodhet në pjesën qendrore të Maleve Zagros. Qyteti i Shahr-e Kord është kryeqyteti i rajonit dhe qendrat kryesore të saj janë: Ardal, Lordegan, Borujen dhe Farsan. Bakhtiyari i territorit paraqet një ambient unik dhe të veçantë, vizitorët e saj të gjeni një gamë të lartë malore me lugina të ngushta, rrafshnalta të madhe me lumenjtë e ngarkesave të ujit, lisat dhe rrapi, dhe kullota të pasura në malet Zagros. Pika më e lartë në rajon është maja e malit Zard Kuh dhe pjesa e poshtme ndodhet në Armand.      Më shumë informacion

Tërheqjet e chahar mahal bakhtiari

Chahar mahal bakhtiari
pjesë