Familja dhe transformimi i saj në Iran

Ashtu si çdo vend në botë, edhe struktura e familjes iraniane që nga kohët e lashta deri në ditët e sotme ka pësuar ndryshime, besime, vlera, sjellje shoqërore, kulturore, politike dhe fetare, lloj marrëdhëniesh mbizotëruese në të, bashkë me zakonet dhe traditat e familjes kanë sjellë ndryshime.
Në Iranin e lashtë, shoqëria fillimisht u nda në grupe etnike dhe gradualisht filloi të formohej familja dhe fisi. Rreth shekullit të shtatë para Krishtit, bërthama e grupit të familjes ishte shtëpia dhe babai ishte kreu i saj; në atë kohë familja përbëhej nga babai, nëna, fëmijët, nipërit, vëllezërit, motrat, nuset, gjinitë, fëmijët e xhaxhait të babait dhe tezës së babait, ata të xhaxhait të nënës, ata e tezes nënës dhe të afërmve të tjerë që të gjithë u mblodhën rreth kokës. Gradualisht babai i familjes u bë zëvendësuesi i babait të fisit.

Në kushtet e martesës, qëllimet, kriteret për zgjedhjen e nuses dhe moshën e martesës në familjen iraniane para Islamit, ne nuk kemi shumë informata dhe disa informata janë marrë në një mënyrë të shpërndarë nga ndonjë libër. Shumica e argumenteve në këtë drejtim, merren me jetën dhe martesën e princave dhe gradën e sundimtarëve dhe ka më pak referenca për jetën e njerëzve të zakonshëm. Midis njerëzve, martesa kishte një pozicion të shenjtë dhe konsiderohej ngjarja më e rëndësishme dhe e lidhur me kultin e familjes.
Në perandorinë sasanide, martesa kishte një rëndësi fetare. Martesa dhe formimi i familjes në Iranin e lashtë, përtej dimensionit shoqëror, ishte gjithashtu i rëndësishëm për aspektin individual. Zakonet e Iranit antik dhe epoka e Sasanidëve në lidhje me paraqitjen e propozimit të martesës dhe fejesës ishin shumë të ngjashme me ditët e sotme, d.m.th. zakonet dhe traditat e sotme në këtë kontekst janë një prejardhje e atyre ekzistuese në të kaluarën.
Duke pasur parasysh që Islami u paraqit në Iran në kohën e Sasanidëve, vlen të analizohet shkalla e ndikimit të të mësuarit Islam në gjendjen e familjes iraniane të periudhës sasanide. Sasanidët në atë periudhë për arsye të ndryshme, përfshirë luftën me Perandorinë Romake Lindore, ishin të dobët dhe në vitin 51 pas Krishtit pësoi rënie. Mund të konkludohet se kontributet islamike nuk kishin shumë ndikim në gjendjen e familjes iraniane gjatë sundimit të sasanidëve dhe se zakonet dhe traditat e familjeve iraniane dhe ligjet që i qeverisnin ato ishin të njëjtat me ato të iranianëve të lashtë dhe të besimit zoroastrian.
Islami, i cili në të gjitha aspektet e jetës ka rregulla dhe parime, gjithashtu mbi familjen dhe martesën ka krijuar ligje duke përfshirë domosdoshmërinë e çiftit të jetë musliman, duke mos pranuar asnjë shoqërues për gruan, detyrën e njeriut për të mbajtur gruan, pranimin zyrtar që gruaja ka një pavarësi ekonomike nëpërmjet asaj të trashëgimisë së saj dhe pronës së saj e kështu me radhë. Përmbajtja e këtyre parimeve ka bërë që jeta e iranianëve muslimanë të formohej në bazë të rregullave islamike dhe se ndryshimet e mëdha bëheshin gradualisht në gjendjen familjare të iranianëve.

Familja iraniane sot

Bazuar në burimet historike, familja iraniane në të kaluarën ishte më e vëmendshme ndaj vlerave të tilla si shenjtëria e martesës, ruajtja e pozitës së respektit ndaj të moshuarve në zgjedhjen e një gruaje, martesa në moshë të re, refuzimi i divorcit etj. . Nga koha e Kajarit e tutje, për shkak të përhapjes së modernitetit në Iran dhe pranimit të ndikimit të kulturës dhe mendimit perëndimor, ndodhën ndryshimet.
Sot ndikimi i individualizmit është i dukshëm në marrjen e vendimeve për angazhimin dhe martesën. Në lidhje me industrializimin, urbanizmin dhe progresin, fëmijët kanë fituar pavarësi më të madhe në vendosjen e moshës së martesës dhe gjithashtu në zgjedhjen e nuses. Martesat e tyre kanë marrë gjithashtu një aspekt të ri; zgjedhja e gruas që në të kaluarën u propozua nga prindërit dhe të moshuarit ose u krye nga ndërmjetësimi i dikujt tjetër, sot në disa raste, zhvillohet nëpërmjet njohurive të ndërsjella në vendin e punës, studimit dhe nganjëherë në mjedisin virtual.

Me përparimin e mirëqenies, i cili është një nga bazat kryesore të mendimit modern, kriteret për zgjedhjen e një bashkëshorti bazohen gjithashtu në vëmendjen për të siguruar mirëqenie të plotë në fillim të jetës dhe për të siguruar të gjitha mundësitë pak a shumë të nevojshme; prandaj posedimi i një shtëpie të pavarur dhe mundësitë e larta ekonomike është pjesë e listës së kërkesave të vajzës dhe familjes së saj dhe nga ana tjetër dëshira e grave për të studiuar dhe për të patur një punë ka çuar në një kuptim të caktuar mosha e martesës e cila natyrshëm shkakton një ulje të nivelit të lindjeve të popullsisë; statistikat tregojnë se gjatë gati dyzet viteve, numri i familjeve iraniane, pas një periudhe rritjeje, filloi të bjerë. Mund të thuhet se familja në Iran dhe Perëndim nga pikëpamja strukturore paraqet disa ndryshime: në Iran përqendrimi është në aspektin e plotë të familjes, d.m.th. babai, nëna dhe fëmijët dhe politikat shkojnë në këtë drejtim, ndërsa në vendet perëndimore kjo pikëpamje nuk ekziston dhe me familje nënkuptojmë çdo aspekt të bashkëjetesës së individëve me fëmijë, dhe gjithashtu të gjitha modelet e jetës janë pranuar.

Në disa nene të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, duke përfshirë edhe artikullin 10 thekson se: duke pasur parasysh se familja është shtylla themelore e shoqërisë islame, të gjitha ligjet, rregullat dhe projektet që lidhen me të, duhet të lehtësojë të saj formimin, vigjilencën mbi shenjtërinë e tij dhe stabilitetin e marrëdhënieve familjare në bazë të të drejtave dhe etikës islame. Pra, edhe në një paragraf të nenit 43, siguruar nevojat themelore të tilla si strehim, ushqim, veshje, shëndetin, kujdesin, arsimimin, edukimin dhe mundësi për të gjithë për të ngritur një familje, çdo gjë kjo u tregua mes detyrave dhe përgjegjësive të qeverisë islame.
Në Iran, dita e 25 e muajit Dhil-Hijah (kalendari hënor) që përkon me ditën e "nderit të familjes dhe të pensionistit", është bërë pjesë e kalendarit të vendit si një përvjetor zyrtar. Arsyeja për zgjedhjen e kësaj dite është respekti për shpalljen e shprehur në ajetin "Hal-ati" në Sura Al-Insan që merret me familjen dhe stabilitetin e themeleve të saj.

Pa kategorizuar