Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit

Miratuar në 1980 - Rishikuar në 1989

PJESA E TET - Udhëzuesi ose Këshilli i Udhëzuesit

Neni 107

Pas Ajatollahut të Madh Imam Khomeyni, burim imitimi në fushën e jurisprudencës Islame (Marja Taqlid), Udhëheqësi Suprem i Revolucionit Botëror Islam dhe Themelues i Republikës Islamike të Iranit, i zgjedhur si Marja dhe Udhëheqësi Suprem nga shumica dërrmuese e zgjedhja e Udhëheqësit Suprem i besohet Këshillit të Ekspertëve, anëtarët e të cilit zgjidhen nga populli. Këshilli i Ekspertëve do të fillojë hetime dhe konsulta të përshtatshme për të verifikuar aftësinë e të gjithë juristëve islamikë32 që kanë kushtet e përcaktuara nga Arti. 5 dhe 109 të kësaj Kushtetute. Nëse ai njeh njërin nga kandidatët si superior ndaj të tjerëve në një nga fushat e jurisprudencës ose politikës islame, ose superior nga pikëpamja e popullaritetit ose ndonjë aftësie tjetër të përmendur në Art. 109, do të dekretojë emërimin e tij si Udhëzues. Përndryshe, ai do të zgjedhë një nga kandidatët dhe do të dekretojë emërimin e tij si Udhëzues. Udhëzuesi Suprem i zgjedhur nga Këshilli i Ekspertëve33 merr përgjegjësinë e Wilayat-il-Amr dhe të gjitha përgjegjësitë që lidhen me këtë rol.Udhëzuesi Suprem është i barabartë me të gjithë para ligjit.

Neni 108

Ligji vendosjen numrin dhe kualifikimet e anëtarëve të Këshillit të Ekspertëve, modalitetet për zgjedhjen e tyre, Seancat e rregullat e tyre Këshillit, i kufizuar në periudhën e parë të veprimtarisë, do të hartohet dhe miratohet nga shumica e juristëve anëtarëve islame të parë Këshilli i Kujdestarëve, dhe ratifikuar nga Udhëzuesi. Për periudhat e veprimtarisë që pasojnë të parën, çdo ndryshim ose rishikim i këtij ligji do të jetë përgjegjësi e Këshillit të Ekspertëve34.

Neni 109

Kërkesat dhe kualifikimet e Udhëzuesit Suprem janë si më poshtë: a) kompetenca shkencore për të nxjerrë gjykime të ligjit fetar (fetva) në çdo çështje të jurisprudencës islame; b) të jetë i drejtë dhe i frikësuar nga Zoti për të udhëhequr Komunitetin Islamik; c) zgjuarsia politike dhe shoqërore, guximi dhe aftësitë e duhura administrative.Në rast të pranisë së disa kandidatëve me kushtet e nevojshme, përparësia i takon kandidatit me depërtimin më të madh politik dhe ligjor. 

Neni 110

Prerogativat dhe detyrat e Udhëheqësit Suprem janë si më poshtë35: 1) për të përcaktuar politikat e përgjithshme të Republikës Islamike të Iranit pas konsultimit me Këshillin për dallimin e interesit më të lartë të shtetit; 2) mbikëqyrë zbatimin e duhur të politikave të përgjithshme shtetërore; 3) thirrni Referendumin; 4) Komandanti Suprem i Forcave të Armatosura; 5) shpallja e gjendjes së luftës dhe paqes dhe mobilizimi i Forcave të Armatosura; 6) emërimi, shkarkimi dhe pranimi i dorëheqjes së zyrave të mëposhtme: a) juristët islamikë që janë anëtarë të Këshillit të Kujdestarit b) autoriteti suprem gjyqësor c) Presidenti i Radio-Televizionit të Republikës Islamike të Iranit d) Shefi i Shtabit të Mbrojtjes e) Komandant i Përgjithshëm i Gardave të Revolucionit Islamik f) Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura dhe Trupave të Zbatimit të Ligjit
            7) zgjidhja e çështjeve relevante dhe të diskutueshme dhe koordinimi ndërmjet pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor; 8) zgjidhja e çështjeve relevante dhe të diskutueshme të shtetit përmes Këshillit për dallimin e interesit më të lartë të shtetit në rast se nuk është e mundur t'i zgjidhim ato me zgjidhjet e ofruara tashmë; 9) nënshkrimi i dekretit që zyrtarizon zgjedhjen e suksesshme të Presidentit të Republikës nga populli. Kushtet e pranueshmërisë së kandidatëve për Presidencën e Republikës, në përputhje me Kushtetutën, do të konfirmohen nga Këshilli i Ruajtjes përpara vetë zgjedhjeve; për mandatin e parë të Presidencës ato u konfirmuan nga Lideri Suprem; 10) shkarkimi i Presidentit të Republikës, duke marrë parasysh interesat kombëtare, pasi Gjykata e Lartë e ka shpallur atë fajtor për shkelje të detyrave të tij kushtetuese me dënimin e saj, ose pasi Asambleja Islamike ka votuar një deklaratë të paaftësisë së tij politike në përputhje me tek Arti. 89; 11) dhënia e faljeve ose falja e ndëshkimeve, sipas kritereve islamike, me propozimin e Presidentit të Organit Gjyqësor. Udhëzuesi Suprem mund të delegojë disa nga kompetencat dhe zyrat e tij te njerëzit e tjerë.

Neni 111

Në rast se tregohet se Udhëzuesi Suprem nuk është në gjendje të përmbushë detyrat e tij kushtetuese ose nuk plotëson më një nga kërkesat e përcaktuara në Art. 5 dhe 109, ose del se që në fillim atij i mungonin disa nga kërkesat e nevojshme, ai do të shkarkohet nga detyra. Detyra e verifikimit dhe dekretimit të një paaftësie të tillë është përgjegjësia e Anëtarëve të Këshillit të Ekspertëve të përmendur në Art. 108. Në rast të vdekjes, shkarkimit ose dorëheqjes së Udhëzuesit, Ekspertët kanë për detyrë të caktojnë dhe paraqesin Udhëzuesin e ri Suprem sa më shpejt të jetë e mundur. Në pritje të emërimit, një Këshill i përbërë nga Presidenti i Republikës, Presidenti i Organit Gjyqësor dhe një nga juristët e Këshillit të Kujdestarëve të zgjedhur nga Këshilli për Dallimin e Interesit të Lartë të Shtetit, përkohësisht merr të gjitha detyrat e Udhëzuesit Suprem. , dhe në rast se njëri prej tyre provon paaftësi për të përmbushur detyrën e tij, ai do të zëvendësohet nga një person tjetër i zgjedhur nga Këshilli për Shquarjen e Interesit të Lartë të Shtetit, me pëlqimin e shumicës së juristëve islamikë që janë anëtarë të Këshillit të Kujdestarëve. Këshilli i përkohshëm, në lidhje me detyrat e dhëna nga paragrafët 1, 3, 5 dhe 10 dhe pikat "d", "e" dhe "f" të paragrafit 6 të Artit. 110, vepron vetëm pas pëlqimit të tre të katërtave të anëtarëve të Këshillit për dallimin e interesit më të lartë të shtetit. Në rastin e paaftësisë së përkohshme të Udhëzuesit Suprem për të përmbushur detyrat e tij për shkak të sëmundjes ose ndonjë gjë tjetër, këshilli i përkohshëm i përmendur këtu artikulli do të marrë përgjegjësitë dhe detyrat e Udhëzuesit.

Neni 112

Këshilli për dallimin e interesit të lartë të shtetit thirret me urdhër të Udhëzuesit Suprem në rast se Këshilli i Kujdestarëve konstaton paligjshmërinë e miratimeve të Asamblesë Islamike si jo në përputhje me Ligjin Islam ose Kushtetutën, ndërsa 'Asambleja Islame në përputhje me interesin e shtetit hedh poshtë mendimin e Këshillit të Kujdestarit. Isshtë thirrur gjithashtu për të konsultuar çështjet që i paraqiten nga Udhëzuesi Suprem dhe për të përmbushur të gjitha detyrat e dhëna këtij ligji. Të gjithë anëtarët e Këshillit për Shquarjen e Interesit Superior të Shtetit, të përhershëm ose ndryshe, zgjidhen nga Udhëzuesi Suprem Rregulloret në lidhje me Këshillin për Shquarjen e Interesit të Lartë të Shtetit do të përcaktohen nga vetë Këshilli dhe do të miratohen nga Udhëzuesi Suprem. 


pjesë
Pa kategorizuar